Do góry

Regulamin Warsztatów Ezoter Sp. z o.o.

1.Postanowienia Ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do warsztatów, których organizatorem jest firma Ezoter Sp. z o.o.
 2. Organizator realizuje warsztaty rozwojowo-szkoleniowe w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych w ofertach dostępnych na stronie internetowej, pod adresem: https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
 3. Kontakt do Ezoter Sp. z o.o., tel. +48 601 872 507, e-mail: biuro@solarius.pl
 4. Informacje znajdujące się na stronie https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/ nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient wysyłając Formularz zgłoszeniowy, składa ofertę zakupu określonego Warsztatu, na warunkach podanych w informacji o tym Warsztacie.
 5. Definicje, określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą, mają następujące znaczenia:
 • ORGANIZATOR – Ezoter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-915) Pl. Rembowskiego 9a/10, NIP: 6772335494, REGON: 121078830
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę
  z Organizatorem.
 • OPŁATA REZERWACYJNA – bezzwrotna zaliczka, która gwarantuje miejsce na warsztacie i jest składową pełnej ceny warsztatu
 • UCZESTNIK – osoba pełnoletnia, która zgłosiła się lub została zgłoszona do udziału w Warsztacie i uiściła lub za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa.
 • WARSZTAT – wydarzenie rozwojowo-szkoleniowe odbywające się w określonym miejscu i terminie, w oparciu o ofertę dostępną na stronie internetowej https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
 • PAKIET POBYTOWY – oferta obiektu, w którym organizowany jest Warsztat, zawierająca koszty związane z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem wegetariańskim Uczestnika.
 • UMOWA – zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2. Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wymaganej płatności.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w ofercie wybranego warsztatu, na stronie internetowej https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
 3. Liczba miejsc na Warsztacie jest ograniczona, o dostępnej liczbie miejsc na dany Warsztat Organizator informuje na stronie https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego bez wpłaty opłaty rezerwacyjnej, nie stanowi rezerwacji miejsca na Warsztacie.
 5. W razie dokonania wpłaty Opłaty rezerwacyjnej pomimo braku dostępnych miejsc, Umowa nie dochodzi do skutku, a Organizator zwraca niezwłocznie otrzymaną od danej osoby płatność.
 6. Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych.
 7. Klient wypełniając i przekazując formularz oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Organizatora drogą mailową oraz drogą telefoniczną w celach związanych z organizacją kursu.
 9. Standardowo zapis na każdy Warsztat przebiega w następujący sposób:
  1. Zainteresowany Klient wypełnia i przesyła do Organizatora formularz zgłoszenia, dostępny w ofercie Warsztatu na stronie internetowej: https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
  2. Po wysłaniu formularza, klient otrzyma od Organizatora powiadomienie, zawierające w szczególności dane Organizatora, informacje o adresie miejsca, terminie i cenie Warsztatu oraz warunkach płatności. Chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach potwierdzonych w powiadomieniu.
  3. Klient dokonuje wpłaty opłaty rezerwacyjnej, która stanowi potwierdzenie rezerwacji miejsca. O zapisie na Warsztat decyduje kolejność wpłat.

3. Warunki płatności

 1. Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika w Warsztacie, zgodnie z cennikiem i warunkami płatności, podanymi na stronie internetowej https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
 2. Cena Warsztatu obejmuje wyłącznie koszty jego organizacji (w tym przygotowania materiałów szkoleniowych dla Uczestnika), z wyłączeniem wszelkich kosztów transportu, kosztów wyżywienia i noclegu.
 3. Opłaty za udział w szkoleniu dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany w formularzu i powiadomieniu od Organizatora.
 4. Klient niebędący Konsumentem powinien zgłosić chęć otrzymania faktury w formularzu zgłoszeniowym, przed dokonaniem opłaty, podając niezbędne dane do jej wystawienia (nazwa i adres firmy oraz numer NIP).
 5. Koszty noclegu i pełnego wyżywienia Uczestnika zawarte są w Pakiecie pobytowym, za który opłatę Uczestnik wnosi bezpośrednio w obiekcie, w którym organizowany jest Warsztat, w dniu przyjazdu na Warsztat. Cena Pakietu pobytowego podana jest w ofercie Warsztatu na stronie internetowej https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/
 6. Nie ma możliwości dokonywania zmian w ofercie Pakietu pobytowego, tj. rezygnacja z posiłku, wydłużenie pobytu w ramach Pakietu.
 7. Pakiet pobytowy jest integralny z ofertą Warsztatu, nie ma możliwości skorzystania z niego przez osoby, które nie uczestniczą w Warsztacie. Nie ma również możliwości wzięcia udziału tylko w warsztacie, bez zakwaterowania.
 8. Wszelkie zapytania w sprawie zakwaterowania w obiekcie na czas Warsztatu, należy kierować bezpośrednio do Organizatora, na adres e-mail: biuro@solarius.pl
 9. Koszty związane z dojazdem na Warsztat, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 10. Organizator pobiera z góry opłatę rezerwacyjną, która jest gwarantem rezerwacji miejsca na warsztacie, oraz pozostałą dopłatę do pełnej ceny Warsztatu we wskazanym terminie.
 11. Opłata z Pakiet pobytowy dokonywana jest bezpośrednio w obiekcie, w dniu przyjazdu na Warsztat.

4. Zasady organizacji Warsztatu

 1. Organizator zapewnia, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do prowadzenia Warsztatów rozwojowo-szkoleniowych.
 2. Organizator przy wykonywaniu swoich zobowiązań może korzystać z usług podmiotów trzecich, w tym pomocników i podwykonawców, o których wyborze sam zadecyduje.
 3. Zajęcia prowadzone w ramach Warsztatu odbywają się zgodnie z założeniami programowymi, we wskazanym przez Organizatora miejscu.
 4. Organizator, z uwagi na jakość przeprowadzenia Warsztatu wprowadza następujące ograniczenia:
  1. nie ma możliwości przyjechania z rodziną, małym dzieckiem i osobą do jego opieki, czy osobą towarzyszącą, która nie będzie brała udziału w Warsztacie;
  2. nie ma możliwości przyjechania na Warsztat ze zwierzęciem;
  3. warsztat jest tylko dla osób pełnoletnich.
 5. Przykładowy harmonogram Warsztatu dostępny jest na stronie internetowej https://solarius.pl/warsztaty-i-kursy/ oraz przesyłany w powiadomieniu z potwierdzeniem rezerwacji miejsca, z zastrzeżeniem, iż harmonogram może ulec zmianie podczas Warsztatu, z uwagi na dostosowanie rytmu i czasu pracy do potrzeb grupy.
 6. Organizator zobowiązuje się zapewnić podczas szkolenia niezbędne materiały oraz narzędzia wymagane dla prawidłowej realizacji założeń programowych Warsztatu przez osoby prowadzące, z wyłączeniem przypadków, gdy opis zawarty w ofercie Warsztatu przewiduje wyraźny wymóg zapewnienia takich narzędzi we własnym zakresie przez Uczestnika.
 7. Uczestnik obowiązany jest do współdziałania z Organizatorem celem prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, w tym również przekazania Organizatorowi niezbędnych informacji, ilekroć potrzeba taka wynika z zakresu lub założeń programowych Warsztatu.
 8. Uczestnik obowiązany jest przekazywać Organizatorowi wyłącznie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, które nie będą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztacie

 1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi Organizatora. Wzór odstąpienia od umowy można uzyskać mailowo pod adresem Organizatora: biuro@solarius.pl
 2. Termin zawarcia Umowy określa §2 ust. 4b niniejszego Regulaminu.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie w tym oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy zgłosić mailowo, na adres: biuro@solarius.pl
 4. W razie odstąpienia od umowy w myśl ust. 1 powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Warsztatu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 5. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 6. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi i po upływie terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Z uwagi na specyfikę Warsztatu, Organizator szacuje, że koszt spełnienia świadczenia wynosić będzie 100% ceny Warsztatu.
 7. Nieobecność Uczestnika na Warsztacie nie zwalnia z obowiązku zapłaty 100% ceny Warsztatu.
 8. Opłata pozostaje bezzwrotna, gdy zawarta zostanie umowa na udział w Warsztacie, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1
 9. W szczególnych przypadkach Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztacie za zwrotem 50% uiszczonej ceny Warsztatu w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczoną datą Warsztatu.
 10. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Warsztatu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 11. Postanowienia niniejszego § 5 Regulaminu dotyczące Konsumenta skierowane są także do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, to jest, gdy Uczestnik w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i to pomimo uprzedniego upomnienia ze strony Organizatora do zaniechania naruszeń, w szczególności poprzez:
  1. stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników podczas zajęć warsztatowych;
  2. brak współdziałania z Organizatorem w celu należytego wykonania Umowy,
   w szczególności poprzez przekazywanie niekompletnych, błędnych, wprowadzających w błąd, niezgodnych z niniejszym Regulaminem informacji, które uniemożliwiają Organizatorowi prawidłowe świadczenie usług;
  3. kierowanie pod adresem Organizatora, innych Uczestników lub osób prowadzących zajęcia treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających przepisy prawa, w tym prawa podmiotów trzecich, albo też w inny sposób naruszanie swoim zachowaniem ich dóbr osobistych;
  4. bezprawne naruszanie renomy Organizatora lub osób prowadzących zajęcia.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 3. Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Warsztatu, a także w celu komunikacji z Klientem i/lub Uczestnikiem Warsztatu.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 5. Niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne, powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta.
 6. Klient i/lub Uczestnik Warsztatu mają dostęp do swoich danych osobowych, żądania ich poprawiania i usunięcia.

7. Zmiany lub odwołanie terminu Warsztatu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu bądź jego odwołania, w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy.
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Warsztat nie będzie mógł odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Warsztatu nie stanowi zmiany Umowy.
  O zmianie terminu i nowym terminie Warsztatu Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. O odwołaniu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 10 dni przez terminem Warsztatu.
 4. O zmianie terminu Warsztatu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, nie później niż na 4 dni przez terminem Warsztatu. Klient według swego uznania może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Warsztat bądź wziąć udział w Warsztacie w zmienionym terminie.
 5. W przypadku odwołania Warsztatu, Organizator zwróci uiszczoną przez Uczestnika opłatę za Warsztat w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Warsztatu.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.