Do góry

Regulamin Szkoły

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zasady organizacji Szkolenia
 4. Dane kontaktowe
 5. Koszty Szkolenia i warunki płatności
 6. Czas trwania Szkolenia, tryb i warunki rozwiązania Umowy
 7. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych
 8. Odpowiedzialność Organizatora
 9. Postanowienia dodatkowe – dotyczące Konsumentów
 10. Postanowienia dodatkowe – dotyczące Przedsiębiorców
 11. Procedura rozpatrywania Reklamacji
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 13. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy
 14. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. Określenia użyte w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:
  1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Organizatorem.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
  3. KONSUMENT – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, to jest osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy z Organizatorem nie jest związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
  4. MODUŁ SZKOLENIOWY, MODUŁ – pojedynczy etap realizacji szkolenia w ramach Szkoły Astrologii „Solarius” posiadający określony przez Organizatora zakres i czas trwania. Szczegółowe informacje o Modułach Szkoleniowych znajdują się na stronie internetowej Szkoły (www.solarius.pl/szkola) oraz stanowią dodatkowo załącznik do Umowy.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Szkoły Astrologii „Solarius” zawierający ogólne warunki udziału w szkoleniach, w tym prawa i obowiązki Klienta (Uczestnika) oraz Organizatora.
  7. SZKOŁA ASTROLOGII „SOLARIUS”, SZKOŁA – działalność Organizatora polegająca na organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z obszaru astrologii podzielonych na Moduły Szkoleniowe. Działalność Szkoły Astrologii „Solarius” nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) lub innej formy wychowania przedszkolnego.
  8. STRONY, STRONA – łącznie o Kliencie i Organizatorze jako stronach Umowy o udział w Szkole Astrologii „Solarius”.
  9. UCZESTNIK – osoba zapisana do udziału w Szkole Astrologii „Solarius” zgodnie z Umową (to jest Klient lub inna osoba trzecia wskazana przez Klienta).
  10. UMOWA – umowa o udział w Szkole Astrologii „Solarius” zawierana między Klientem i Organizatorem.
  11. ORGANIZATOR – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Asterioss (adres siedziby i adres do korespondencji: Warszawa (02-915), Plac Rembowskiego 9a/10); NIP spółki cywilnej: 5214024035, REGON spółki cywilnej: 525571839, adres poczty elektronicznej: szkola@solarius.pl, numer telefonu: +48 601 872 507; to jest: wspólnik Piotr Gibaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Solarius Astrologia Piotr Gibaszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6631242603, REGON: 290690215; oraz wspólnik Anna Gibaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Silenzio Anna Gibaszewska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 1181394315, REGON: 141594929.
  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w Szkole Astrologii „Solarius” na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie Szkoły.
 2. W ramach Szkoły Astrologii „Solarius” przeprowadzane jest przez Organizatora szkolenie z podziałem na Moduły Szkoleniowe.
 3. Uczestnikiem w Szkole Astrologii „Solarius” może zostać każda osoba zainteresowana obszarem astrologii, bez względu na wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie w zagadnieniach poruszanych w ramach Szkoły.
 4. Szkolenia w Szkole Astrologii „Solarius” organizowane są w przebiegających niezależnie od siebie edycjach.
 5. Przystąpienie do udziału w Szkole Astrologii „Solarius” możliwe jest po uruchomieniu przez Organizatora zapisów do danej edycji szkolenia. Zapisy do edycji szkolenia są ograniczone czasowo, o czym informuje publicznie Organizator, wskazując początkową i końcową datę zapisów na stronie internetowej Szkoły.
 6. Standardowo zapis do każdej edycji szkolenia przebiega w następujący sposób:
  1. Zainteresowany Klient wypełnia i przesyła do Organizatora formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Szkoły pod adresem:
  2. Klient zapoznaje się i odsyła skan/czytelną fotokopię podpisanego egzemplarza Umowy przygotowanej przez Organizatora, najpóźniej 7 dni od jej otrzymania,
  3. Klient dokonuje płatności za udział w pierwszym Module Szkoleniowym w przeciągu 7 dni od odesłania podpisanej Umowy – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa między Klientem i Organizatorem o udział w Szkole Astrologii „Solarius”.
 7. Zawarcie Umowy o udział w Szkole Astrologii „Solarius” następuje pod warunkiem, że:
  1. Klient zdąży dokonać zapisu oraz należnej wpłaty przed zamknięciem zapisów na szkolenie. W razie dokonania wpłaty pomimo zamknięcia zapisów, Umowa nie dochodzi do skutku, a Organizator zwraca niezwłocznie otrzymane od danej osoby płatności.
 8. Umowa może zostać zawarta przez Klienta na rzecz osoby trzeciej, tj. w takim wypadku Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Szkole będzie osoba zapisana przez Klienta, przy czym sama Umowa wiąże dalej bezpośrednio Klienta i Organizatora. Klient obowiązany jest do zapewnienia, że posiada wszelkie wymagane prawa i zgody, aby zawrzeć skutecznie Umowę na rzecz osoby trzeciej. Nadto, Klient obowiązany jest zapoznać i związać Uczestnika warunkami Umowy, w tym niniejszego Regulaminu oraz dbać o przestrzeganie tych warunków przez Uczestnika. Za naruszenie warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie wraz z Uczestnikiem.
 9. Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Szkoły Astrologii „Solarius” nie stanowi certyfikatu kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ani też nie stwierdza posiadania wymaganych przez przepisy szczególne uprawnień potrzebnych do prowadzenia działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221). Certyfikat Szkoły Astrologii „Solarius” ma wyłącznie charakter informacyjny. Z wiedzy z zakresu programu Szkoły Uczestnik może korzystać na własną odpowiedzialność, w tym w ramach działalności, do której, w razie istnienia takich wymogów prawnych, posiadać będzie stosowne uprawnienia.

3. Zasady organizacji Szkolenia

 1. Organizator zapewnia, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także zapleczem techniczno-organizacyjnym i finansowym do prowadzenia szkolenia.
 2. Organizator przy wykonywaniu swoich zobowiązań może korzystać z usług podmiotów trzecich, w tym pomocników i podwykonawców, o których wyborze sam zadecyduje.
 3. Każdy Moduł Szkoleniowy podzielony jest na pojedyncze spotkania (zajęcia) prowadzone z ramienia Organizatora przez Pana Piotra Gibaszewskiego zgodnie z planem zajęć przewidzianym dla danego Modułu Szkoleniowego.
 4. Zajęcia przeprowadzane są co do zasady zdalnie (tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej), chyba że program danego Modułu Szkoleniowego przewiduje organizację zajęć w trybie stacjonarnym – w takim wypadku zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami programowymi Modułu we wskazanym przez Organizatora miejscu.
 5. Cena każdego Modułu Szkoleniowego obejmuje wyłącznie koszt organizacji szkolenia (w tym przygotowania materiałów szkoleniowych dla Uczestników), z wyłączeniem wszelkich kosztów transportu, wyżywienia i noclegu dla Uczestników.
 6. Uczestnik odpowiedzialny jest za zapewnienie, że posiada warunki techniczne umożliwiające udział w zajęciach on-line, a w szczególności sprawny komputer, mikrofon, słuchawki, kamerę oraz stabilne łącze internetowe. Uczestnik ponosi we własnym zakresie koszt transmisji danych wymaganych do udziału w zajęciach on-line na podstawie umowy zawartej ze swoim dostawcą Internetu. Celem zapewnienia wizualnego kontaktu podczas zajęć, Uczestnik obowiązany jest do posiadania włączonej kamery.
 7. Uczestnik otrzymuje od Organizatora link (adres URL) umożliwiający połączenie się na zajęciach on-line, najpóźniej jeden dzień przed planowaną datą zajęć.
 8. Zajęcia on-line, prowadzone w ramach poszczególnych modułów, będą rejestrowane, a ich nagrania udostępniane wyłącznie uczestnikom danej edycji szkolenia z zastrzeżeniem, o którym mowa w §7 pkt 1 i 2 Regulaminu.
 9. Organizator zobowiązuje się zapewnić podczas szkolenia niezbędne materiały oraz narzędzia wymagane dla prawidłowej realizacji założeń programowych szkolenia przez osoby prowadzące, z wyłączeniem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu lub Umowy przewidują wyraźny wymóg zapewnienia takich narzędzi we własnym zakresie przez Uczestnika.
 10. Uczestnik obowiązany jest do współdziałania z Organizatorem celem prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, w tym również przekazania Organizatorowi niezbędnych informacji, ilekroć potrzeba taka wynika z zakresu lub założeń programowych Modułu Szkoleniowego.
 11. Uczestnik obowiązany jest przekazywać Organizatorowi wyłącznie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, które nie będą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich.
 12. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia danego Modułu lub przeprowadzenia określonych zajęć Modułu w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Organizatora (np. spowodowanych wypadkami losowymi, chorobą osoby prowadzącej itd.), Organizator zobowiązuje się do zapewnienia rozpoczęcia Modułu i organizacji zajęć w innym, ustalonym z Uczestnikami terminie, po upływie wszystkich przeszkód będących podstawą ich odwołania. O przewidywanych zmianach w planie zajęć Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
 13. Niezależnie od § 3 pkt. 11 wyżej, Organizator może powierzyć przeprowadzenie zajęć osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie ich osobiście przez Pana Piotra Gibaszewskiego (np. wypadki losowe). W wypadku takim Organizator obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Uczestnika o wyznaczonym zastępcy. Organizator dokłada starań, aby zastępca posiadał odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do zapewnienia należytej jakości szkolenia. Zastrzeżenie niniejszego punktu Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza innych uprawnień Klienta będącego Konsumentem przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 14. Każdy Uczestnik Szkoły otrzyma możliwość odbycia indywidualnej konsultacji astrologicznej (trwającej 60 minut) z Panem Piotrem Gibaszewskim. Szczegółowe zasady udziału w konsultacjach zostaną ustalone podczas pierwszego Modułu Szkoleniowego. Udział w konsultacji nie jest obowiązkowy.
 15. Moduł Szkoleniowy uznaje się za zakończony z chwilą przeprowadzenia ostatnich zajęć przewidzianych w planie zajęć danego Modułu.
 16. Prawo do udziału w kolejnym Module Szkoleniowym Uczestnik nabywa pod warunkiem:
  1. Uiszczenia ceny za udział w kolejnym Module Szkoleniowym;
  2. Braku zaległości za udział w poprzednich Modułach Szkoleniowych.
 17. Po zakończeniu wszystkich Modułów Szkoleniowych Uczestnik nabywa prawo do certyfikatu zaświadczającego o przebytym szkoleniu. Warunkiem wydania certyfikatu jest:
  1. obecność w zajęciach on-line na poziomie min. 80%;
  2. udział w modułach stacjonarnych w ramach programu Szkoły, w tym w ostatnim, certyfikacyjny Module Szkoleniowym;
  3. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu certyfikacyjnego ustnego, w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach programu Szkoły;
  4. uregulowanie wszystkich kosztów szkolenia przez Uczestnika.
 18. Certyfikat wydawany jest w formie papierowej bezpośrednio po zakończeniu ostatniego, certyfikacyjnego Modułu Szkoleniowego.
 19. Uczestnik nie jest zobowiązany do udziału we wszystkich Modułach Szkoleniowych – możliwe jest w każdej chwili i bez podania przyczyny rozwiązanie Umowy przed rozpoczęciem kolejnego Modułu na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

4. Dane kontaktowe

 1. Klient i Organizator wspólnie ustanawiają elektroniczną formę komunikacji oraz adresy e-mail podane w tym celu w Umowie jako domyślną formę kontaktu między Klientem i Organizatorem w sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym koordynowania współpracy, wzajemnych rozliczeń, jak i przebiegu szkolenia.
 2. Każda ze Stron Umowy powinna powiadomić drugą Stronę o zmianie swoich danych kontaktowych, z zastrzeżeniem, że zmiana będzie skuteczna od daty określonej w powiadomieniu, pod warunkiem, że wskazana data nie będzie wcześniejsza od daty dostarczenia powiadomienia.
 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w § 4 pkt. 1 Regulaminu, nie pozbawia Klienta możliwości kontaktu z Organizatorem na inne dopuszczalne prawnie sposoby, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Umowie.

5. Koszt Szkolenia i warunki płatności

 1. Cena szkolenia podana jest w Umowie z osobna dla każdego Modułu Szkoleniowego oraz łącznie za udział we wszystkich Modułach.
 2. Opłaty za udział w szkoleniu dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy oraz dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu jest dokonanie zapłaty ceny co najmniej za udział w pierwszym Module Szkoleniowym w przeciągu 7 dni kalendarzowych od odesłania podpisanej Umowy przez Klienta. Zawarcie Umowy bez spełnienia warunków finansowych nie stanowi gwarancji miejsca na liście uczestników Szkoły.
 4. Opłaty za udział w kolejnych Modułach Szkoleniowych powinny być dokonywane najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowym rozpoczęciem zajęć w ramach danego Modułu.
 5. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Organizatora.
 6. W razie jakiegokolwiek opóźnienia w dokonaniu płatności za udział w kolejnych Modułach Szkoleniowych, Organizator (obok innych środków prawem przewidzianych) uprawniony jest do wstrzymania udziału Uczestnika w Szkole do czasu uregulowania pełnej zaległości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 7. Klient niebędący Konsumentem powinien zgłosić chęć otrzymania faktury w formularzu zgłoszeniowym, przed dokonaniem opłaty, podając niezbędne dane do jej wystawienia (nazwa i adres firmy oraz numer NIP).

6. Czas trwania Szkolenia, tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. Umowa o udział w Szkole Astrologii „Solarius” wygasa z chwilą:
  1. zakończenia czasu trwania szkolenia zgodnie z jego planem zajęć (tj. przeprowadzenie zajęć przewidzianych w ramach wszystkich Modułów Szkoleniowych);
  2. wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Klienta lub Organizatora.
 2. Wygaśnięcie Umowy w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla praw nabytych Stron, w tym na obowiązek zapłaty ceny szkolenia przez Klienta, który powstał przed wygaśnięciem Umowy.
 3. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie dokumentowej (np. list pocztowy lub skan/ czytelna fotokopia podpisanego własnoręcznie oświadczenia przesłana drogą poczty elektronicznej).
 4. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdej chwili i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozpoczętego Modułu Szkoleniowego, wypowiedzenie Umowy odnosi skutek na koniec tego Modułu. Do upływu okresu wypowiedzenia Klient i Organizator pozostają związani Umową.
 5. Wypowiedzenie Umowy skutkuje zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty za nierozpoczęte Moduły Szkoleniowe. W przypadku wcześniejszego dokonania płatności Organizator zwraca niezwłocznie otrzymane od Klienta płatności za pozostałe, nierozpoczęte Moduły.
 6. W razie rozwiązania Umowy w jakimkolwiek trybie nie jest możliwe wznowienie szkolenia od ostatnio zakończonego Modułu Szkoleniowego. Organizator umożliwia wznowienie szkolenia przez Uczestnika w ramach nowej edycji Szkoły, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Uczestnik zmuszony będzie przystąpić do szkolenia od pierwszego Modułu Szkoleniowego.
 7. Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, to jest, gdy Klient (Uczestnik) w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Umowy i to pomimo uprzedniego wezwania ze strony Organizatora wraz z wyznaczeniem terminu do zaniechania naruszeń, w szczególności poprzez:
  1. zaleganie z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami wobec Organizatora;
  2. namawianie osób prowadzących zajęcia do ich przeprowadzania z pominięciem Szkoły;
  3. stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Organizatora i Szkoły lub bezpieczeństwa innych Uczestników podczas zajęć on-line;
  4. brak współdziałania z Organizatorem w celu należytego wykonania Umowy, w szczególności poprzez przekazywanie niekompletnych, błędnych, wprowadzających w błąd, niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub Umową informacji oraz dyspozycji dotyczących Umowy, które uniemożliwiają Organizatorowi prawidłowe świadczenie usług;
  5. kierowanie pod adresem Organizatora, innych Uczestników lub osób prowadzących zajęcia treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających przepisy prawa, w tym prawa podmiotów trzecich, albo też w inny sposób naruszanie swoim zachowaniem ich dóbr osobistych;
  6. bezprawne naruszanie renomy Organizatora lub Szkoły.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora na podstawach wskazanych w punkcie wyżej poprzedzone jest próbą kontaktu ze strony Organizatora w celu wyjaśnienia sytuacji oraz wezwania Klienta (Uczestnika) do zaniechania naruszeń i przestrzegania warunków Umowy wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 9. W zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Umowa może również wygasnąć na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności czyniących zobowiązania Klienta oraz Organizatora niemożliwymi do spełnienia zgodnie z warunkami Umowy.
 10. Umowa między Klientem i Organizatorem może zostać także rozwiązana za porozumieniem Stron na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 11. Powyższe postanowienia Regulaminu pozostają bez uszczerbku dla możliwości rozwiązania Umowy także w innych przypadkach, wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, szczególnie z ważnych powodów zaistniałych po zawarciu Umowy, zgodnie z art. 746 § 3 Kodeksu Cywilnego.

7. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych

 1. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów (utworów) udostępnionych Uczestnikom przez Organizatora lub osoby prowadzące zajęcia w związku z organizacją szkolenia należą do Organizatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Na Uczestnika (Klienta) nie są przenoszone żadne prawa majątkowe do udostępnianych mu w trakcie szkolenia materiałów (utworów). Korzystanie z takich materiałów w zakresie innym niż w zakresie własnego, prywatnego użytku osobistego jest niedozwolone i wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.
 2. Nie jest dopuszczalne nagrywanie przebiegu zajęć przez Uczestnika w żadnej formie bez uprzedniej zgody Organizatora udzielonej pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, a także wykorzystywanie przekazywanych autorskich materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym ich publikowanie, rozpowszechnianie czy wprowadzanie do obrotu (np. poprzez najem, użyczenie lub sprzedaż) w jakiejkolwiek formie oraz jakimikolwiek kanałami komunikacji. Uczestnik nie ma prawa kopiować udostępnionych mu utworów, w szczególności prezentacji i materiałów szkoleniowych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

8. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Za szkolenia prowadzone w ramach Szkoły Astrologii „Solarius” Organizator odpowiada na zasadach ogólnych, to jest za świadczenie swoich usług z zachowaniem należytej staranności, rzetelnie oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
 2. Organizator dokłada w szczególności starań, aby wiedza, informacje i materiały przekazywane w ramach szkolenia były użyteczne, rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi standardami. Organizator nie ma jednak wpływu na przyswojenie wiedzy przez Uczestnika, stąd też nie może zagwarantować, że szkolenie okaże się przydatne w osiągnięciu oczekiwanych przez niego rezultatów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że postępy jego nauki zależą w znacznej mierze od czynników niezależnych od Organizatora, takich jak ilość włożonego czasu i własnego zaangażowania w przyswojenie wiedzy i opanowanie umiejętności będących przedmiotem danego Modułu Szkoleniowego. Powyższe obejmuje w szczególności powinność aktywnego udziału przez Uczestnika w zaplanowanych zajęciach oraz wykonywania poleceń osób prowadzących, stosownie do programu danego Modułu.
 3. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, Organizator obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi. Okolicznościami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, mogą być w szczególności zdarzenia, za których powstanie wyłączną winę ponosi Klient, wypadki losowe, a także zdarzenia zewnętrzne i pozostające poza kontrolą Organizatora, do których powstania Organizator się nie przyczynił i których pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takie jak zdarzenia o charakterze siły wyższej: anomalie pogodowe, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.

9. Postanowienia dodatkowe – dotyczące Konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego § 9 Regulaminu są skierowane do Klienta (Uczestnika) będącego Konsumentem.
 2. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu ani Umowy o udział w Szkole nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w szczególności na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. W stosunku do Konsumentów wyłączone jest zastosowanie tych postanowień Regulaminu i Umowy, które zgodnie z art. 385[1] – 385[3] Kodeksu Cywilnego stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne.
 4. Postanowienia niniejszego § 9 Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Postanowienia dodatkowe – dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy § 10 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego Konsumentem. Ponadto niniejszy § 10 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tej osoby postanowień zawartych w tym paragrafie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie zapisu do Szkoły i przy zawarciu Umowy. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator uprawniony jest do wstrzymania zapisu Klienta oraz udziału w Szkole na czas trwania weryfikacji.
 4. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Klienta nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 5. Organizator nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z jakichkolwiek przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora.
 6. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonej ceny za udział w Szkole za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Organizatora, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Organizator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w planie zajęć, co nie będzie rodzić po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

11. Procedura rozpatrywania Reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej udziału w szkoleniu. Reklamacja powinna być złożona bezpośrednio do Organizatora, na przykład pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Umowie.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Organizator zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) numeru Umowy, (3) oczekiwań Klienta i (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Organizatora.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Organizator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie lub podanie dodatkowych informacji oraz przesłanie dowodów (np. zdjęć), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 6. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Niniejszy § 12 Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

13. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym § 13 Regulaminu oraz na warunkach tutaj wskazanych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi Organizatora podanymi w Umowie.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, a dodatkowo dołączony jest do Umowy z Organizatorem. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 13 pkt. 5 niżej.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 6. Postanowienia niniejszego § 13 Regulaminu dotyczące Konsumenta skierowane są także do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie tych zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.