Domy

Domy są związane z indywidualną sferą doświadczeń, gdyż uzależnione są od miejsca i czasu wystąpienia danego zjawiska, bądź wydarzenia, np. narodzin: człowieka, państwa, związku. O ile planety i zodiak są niejako „ponad”, gdyż ich wpływ jest permanentny i powszechny na całym obszarze Ziemi, o tyle usytuowanie zodiaku wraz z planetami w konkretnym obszarze horoskopu (góra, dół, wschód, zachód) jest związane z czasem (miejscem).

System domów powstaje na skutek dobowego obrotu Ziemi wokół własnej osi, tzw. motus secundus, w odróżnieniu od motus primus- rocznego obrotu Słońca po zodiaku. Cała sfera niebieska (zodiak i planety) przemierzy horyzont w ciągu doby kolejno wschodząc, górując, zachodząc i będąc na dole. Koło będące symbolem tego ruchu można przedzielić dwiema głównymi osiami. Jedna biegnie ze wschodu na zachód (linia horyzontalna), druga zaś w pewnym uproszczeniu przebiega z góry na dół (przecięcie sfery niebieskiej przez lokalny południk). Pierwsza oś na wschodzie zwie się ascendentem- asc. (od łac. ascendentus- wschodzący), drugi jej koniec na zachodzie to descendent- dsc. (od descendentus- zachodzący). Druga zaś oś na swej górze zwie się Medium Coeli- MC (w uproszczeniu zenit), na dole natomiast to Imum Coeli- IC (w uproszczeniu nadir). Obie osie dzielą horoskop na cztery ćwiartki, z których każdą można podzielić na trzy części, zatem powstaje 12 sektorów, tyle samo co znaków zodiaku. To są właśnie domy horoskopu. Pierwszym domem jest sektor rozpoczynany przez ascendent , IC rozpoczyna dom IV, dsc. dom VII a MC- dom X. Kierunek następstw domów jest odwrotny do wskazówek zegara.

Każdy dom ma swoją specyfikę i odpowiada za określoną przestrzeń. O ile planety w znakach są dość abstrakcyjne i odległe, to domy mają już znaczenie osobiste, praktyczne i bardziej konkretne. Charakterystyka domów jest nieco zbliżona do odpowiadających im znaków. Dom pierwszy ma coś z Barana, II z Byka itd.

Dom I – „ja, ego, image”, wygląd zewnętrzny, samorealizacja, indywidualizm, niezależność, konstytucja psychofizyczna, siła osobowości, asertywność.
Dom II – stosunek do szeroko rozumianych wartości, potrzeba stabilizacji materialnej i bytowej, zasoby, oszczędności, bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne.
Dom III – komunikacja, wymiana, przyswajanie i dystrybucja informacji, uczenie się podstawowych pojęć i faktów, język, umysł, intelekt, ruch i przestrzeń, rodzeństwo.
Dom IV(IC) – przeszłość, korzenie, dom rodzinny, stosunek do tradycji, bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne, struktura psychiczna, socjalizacja, prokreacja, rodzice i opiekunowie.
Dom V – twórczość, wolność, seks, zabawa, rozrywka, przyjemność, dzieci, sztuka, miłość, potrzeba niezależności i swobody, radość życia, indywidualizm, ponadprzeciętność, egotyzm.
Dom VI – poświęcenie, służba, praca, obowiązki, stanowisko, organizacja i atmosfera pracy, stosunek do sfery zawodowej, higiena psychofizyczna i zdrowie, odżywianie, reguły i zasady.
Dom VII(dsc.) – związki partnerskie, relacje z innymi ludźmi i otoczeniem, małżeństwo, koleżeństwo, przyjaźń, otwartość na świat zewnętrzny, dialog i kompromis, równowaga.
Dom VIII – rzeczy ostateczne, głębokie doświadczenia duchowe i psychiczne, przemiany, tajemnice, zasoby i sfery ukryte, transcendencja, mistyka, okultyzm i magia.
Dom IX – intelekt, umysł, wiedza, mądrość, przekraczanie granic, wolność, religia, idee, filozofia, podróże, studia i nauka, nauczyciele, mędrcy i przewodnicy, prawda i sprawiedliwość.
Dom X (MC) – szczyt, kariera, cele i ambicje życiowe, marzenia i ich realizacja, status życiowy i pozycja społeczna, przyszłość, wyzwania, zawodowa realizacja.
Dom XI – wolność, poszukiwanie niezależności i odrębności, umysł, humanitaryzm, tolerancja, indywidualizm, przyjaźń, ekspresja, braterstwo, szukanie własnych ścieżek samorealizacji.
Dom XII – duchowe wnętrze, lęki, fobie i wyparte emocje, poszukiwanie wyższych wartości duchowych i religijnych, samotność i ucieczki, mistyka i religia.

Szczególnego rodzaju znaczenie mają kąty horoskopu, gdyż wyznaczają główne kierunki i siły, według których następować będzie rozwój, dojrzewanie społeczne i duchowe jednostki, bądź procesu (np. związku partnerskiego).

Ascendent (początek I domu)- obok Słońca najważniejszy element horoskopu, to zarys osobowości, temperamentu, struktury psychicznej i fizycznej, nasze wewnętrzne „ja”. Wchodzenie w świat. Sposób w jaki jesteśmy postrzegani przez otoczenie.
Medium Coeli (początek X domu)- nasz rozwój, stosunek do przyszłości, wyobrażana i rzeczywista kariera zawodowa, cele, wyzwania i ambicje.

Descendent (początek VII domu)- sposób wchodzenia w relacje z otaczającym nas światem, a więc wszelkiego rodzaju związki partnerskie, umowy, układy, negocjacje, koleżeństwo, inni ludzie w naszym życiu, to harmonia w relacji ja(ego)- inni ludzie.
Imum Coeli (początek IV domu)- stosunek do przeszłości, korzenie i źródła naszej egzystencji, związki z minionym, psychiczna struktura bezpieczeństwa, dom rodzinny jako struktura emocjonalna i materialna.

Domy dzielą się na różne kategorie, nawiązując do podziału znaków:

Żywioły– podobnie jak znaki:
domy I, V i IX należą do żywiołu ognia,
domy II, VI i X należą do żywiołu ziemi,
domy III, VI i XI należą do żywiołu powietrza,
domy IV, VIII i XII należą do żywiołu wody.

Jakości:
kątowe: domy I, IV, VII i X;
następujące: II, V, VIII i XI;
upadające: III, VI, IX i XII.