Chiñski syndrom

Francuski XIX wieczny my¶liciel i filozof Alexis de Tocqueville postawi³ tezê, ¿e rewolucje nie wybuchaj± wtedy, gdy jest najciê¿szy kryzys, ale paradoksalnie wtedy, gdy nastêpuje poprawa, gdy wprowadzane zmiany zaczynaj± przynosiæ pierwsze efekty. I choæ trudno przypuszczaæ, ¿e twardog³owi komuni¶ci w ChRL czytaj± my¶li XIX wiecznego libera³a, to jednak wnikliwie obserwowali upadek ZSRR i konsekwencje reform w bloku postsowieckim. Wiedzieli, ¿e celem komunistów na Kremlu nie by³ rozpad ZSRR, ale powolna modernizacja niewydolnego systemu gospodarczego przy zachowaniu pe³ni w³adzy i kontroli nad spo³eczeñstwem. Plan ten na szczê¶cie siê nie uda³ i radziecki komunizm leg³ w gruzach, choæ resentymenty pozosta³y – przede wszystkim w Rosji. Przy czym rosyjscy przywódcy, Gorbaczow i Jelcyn dokonywali powa¿nych reform politycznych ignoruj±c gospodarkê. Chiñscy komuni¶ci wyci±gnêli z tego nastêpuj±c± lekcjê: ¿adnej demokracji, ¿adnych praw cz³owieka.

Postawili jednak na wolnorynkow± ekonomiê w my¶l doktryny Teng Siao-pinga. Niewa¿ne jakiej ma¶ci jest kot, wa¿ne by ³apa³ myszy. Chiny rozwijaj±ce siê w tempie 12 % PKB s± absolutnym liderem ¶wiatowego wzrostu. Jednak Chiñczycy nie zbudowali liberalnej, znanej w naszej czê¶ci ¶wiata gospodarki. Pozwalaj± ludziom bogaciæ siê, zak³adaæ firmy, inwestowaæ przy zachowaniu silnej kontroli i regulacji. Reformom gospodarczym nie towarzyszy³y jednak zmiany polityczne. Chiny to kraj totalitarny, gdzie masowo zabija siê wiê¼niów w celu pobierania od nich organów, gdzie miliony ludzi w obozach koncentracyjnych wykonuje niewolnicz± pracê, gdzie nie ma mowy o ¿adnej autonomii narodowo¶ciowej, wolno¶ci my¶li, idei, religii, za co krwawo p³ac± Tybetañczycy, Ujgurowie, zwolennicy ruchu Falung Gong. Zachód robi z Chinami doskona³e interesy przymykaj±c oczy na zbrodnie i totalitarne metody, nagradzaj±c Chiñczyków organizacj± igrzysk olimpijskich. Mo¿na Niebo w kwietniu 2008wiêc za³o¿yæ, ¿e Chiny wybra³y metodê bardziej racjonaln±. Daj± Chiñczykom mo¿liwo¶æ bogacenia siê, trzymaj± wszystko tward± rêk±, co pozwala unikn±æ separatystycznych sk³onno¶ci wieloetnicznej narodowo¶ci Pañstwa ¦rodka. Jednak to tylko pozory. Chiny te¿ podlegaj± procesom kosmicznych przeobra¿eñ, które nieuchronnie kieruj± ten kraj w stronê zmian. Nie da siê bowiem utrzymaæ wysokiego rozwoju gospodarczego, modernizowaæ kraj i go unowocze¶niaæ bez liberalizmu politycznego. Kraje arabskie mog± posiadaæ dyktatury, gdy¿ maj± potê¿ny atut, jakim s± z³o¿a ropy i gazu, które pozwalaj± siê utrzymaæ skorumpowanym re¿ymom. Chiny nie maj± bogactw naturalnych i musz± i¶æ t± sam± drog± jak np. Japonia lub Korea Po³udniowa, gdzie panuje normalna, zachodnia demokracja. Punktem zwrotnym bêdzie dla Chin olimpiada. Bêdzie ona wielkim sukcesem dla Chin, wiêc komuni¶ci wykorzystaj± to do umacniania swojej pozycji i w³adzy. Paradoksalnie pójdzie to w odwrotnym kierunku i zaraz po igrzyskach w Pekinie nast±pi ca³a seria niepokoj±cych wydarzeñ – przede wszystkim w sferze gospodarczej, co w skali kilku nadchodz±cych lat wymusi daleko id±ce nieplanowane zmiany polityczne, jako reakcja na kryzys. Chiny siê nie rozpadn± i o niepodleg³o¶ci Tybetu mo¿emy zapomnieæ, ale nie oznacza to, ¿e komunizm zawsze bêdzie w Chinach panowaæ. W³adze obawiaj± siê scenariusza rosyjskiego. Boj± siê zmian, które mog³yby ich pozbawiæ w³adzy, ale to i tak nast±pi, przy pierwszym g³êbszym kryzysie gospodarczym, a nale¿y przypomnieæ, ¿e Chiny nieprzerwanie szybko rozwijaj± siê od co najmniej piêtnastu lat. Nie mo¿e tak byæ wiecznie, wiêc zaraz po olimpiadzie gospodarka Chin siê zakrztusi, co poci±gnie za sob± wiele wa¿nych zmian.

Niebo w kwietniu
S³oñce przebywa w Baranie, by 19.04 o godz. 18.52 wej¶æ w Byka, do którego wejdzie równie¿ Merkury. Wenus znajduje siê w Baranie, Mars za¶ w Raku. Saturn wêdruje ruchem wstecznym w Pannie, Pluton za¶ w Kozioro¿cu. Uran przebywa w Rybach, Neptun w Wodniku. Nów Ksiê¿yca bêdzie mieæ miejsce 06.04 2 Baranie, pe³nia za¶ 20.04 w Skorpionie.

¦wiat w kwietniu
Miesi±c ten bêdzie mieæ dwa zupe³nie ró¿ne oblicza. Pierwsze – kryzysowe, zwi±zane jest z uk³adem pó³krzy¿a znaków kardynalnych, który 06.04 utworzy nów wraz z Jowiszem i Marsem. Bêdzie mieæ on du¿e znaczenie dla sytuacji miêdzynarodowej. Nale¿y siê liczyæ z nasileniem protestów skierowanych do chiñskich komunistów, pacyfikuj±cych Tybet, ale te¿ bezwzglêdnie t³umi±cych wszelkie wolno¶ciowe ruchy i demokratyczne nurty. Protesty te bêd± na tyle g³o¶ne, widowiskowe i spektakularne, ¿e zaczn± wymuszaæ pewne ustêpstwa chiñskich dogmatycznych w³adz. Sporo problemów spo³ecznych wybuchnie na ¶wiecie w pierwszej po³owie miesi±ca w postaci strajków, buntów i masowych zamieszek. T³em bêd± konieczne reformy w takich krajach jak Wêgry, Grecja, W³ochy, Niemcy, Francja, co mo¿e podnie¶æ temperaturê emocji. Pod znakiem zapytania stanie równie¿ szybka i ³atwa ratyfikacja Traktatu Lizboñskiego. Oka¿e siê, ¿e to nie z Polsk± Europa w tej materii bêdzie mieæ najwiêcej problemów. Druga po³owa miesi±ca zapowiada siê du¿o lepiej. Na rynkach finansowych nast±pi uspokojenie. Wiêkszo¶æ ¶wiatowych gie³d zanotuje wzrosty, a optymistyczne sygna³y p³yn±ce z USA i Unii zachêc± inwestorów do wiêkszych zakupów. Zw³aszcza korzystnie zapowiada siê czas miêdzy 18 a 25 kwietnia. Generalnie bêdzie to jeden z lepszych, spokojniejszych i nieco bardziej konstruktywnych miesiêcy tego roku, co niektórych mo¿e u¶piæ. To nie jest jeszcze koniec kryzysu ¶wiatowego. Dla niektórych gospodarek bêdzie to wrêcz pocz±tek, ale na tym tle mo¿na mówiæ o wzrostowej korekcie. Spadaæ zaczn± ceny ropy, które zosta³y spekulacyjnie wywindowane do absurdalnych rozmiarów, co bêdzie kolejnym dowodem na nadchodz±c± recesjê. Nie bêdzie ona jednak a¿ tak g³êboka, a¿ tak d³uga i dotkliwa, jak chcieliby to niektórzy analitycy i makroekonomi¶ci. Kwiecieñ oka¿e siê w Europie wyj±tkowo ciep³y, pogodny, ale te¿ pogodowo stosunkowo spokojny, co te¿ odczujemy w Polsce.

Kraj
Powolna, ale konsekwentna degradacja partii Kaczyñskich bêdzie stale nastêpowaæ. Spokój w tej materii Jaros³awa Kaczyñskiego ma swoje racjonalne przyczyny. Wie on bowiem, ¿e ju¿ nie osi±gnie swoich celów politycznych i walczy jedynie o honorowe odej¶cie  i emeryturê – na w³asnych warunkach, nie pod dyktando m³odych pisowskich aktywistów. Politycznie bêdzie to w Polsce miesi±c bardzo spokojny a ci, którzy licz± na jaki¶ wielki przewrót, srodze siê zawiod±. Od kwietnia w horoskopie Polski uaktywnia siê pomy¶lny trygon Jowisza do Wenus, co zdecydowanie poprawi nasz± sytuacjê ekonomiczn±, uspokoi rynki, gie³dê, wzmocni z³otówkê i nieco obni¿y poziom inflacji. Analitycy z satysfakcj± bêd± og³aszaæ, ¿e nasza gospodarka nie wykazuje ¿adnych objawów spowolnienia b±d¼ kryzysu. Co wiêcej, proces reformatorskich dzia³añ nabierze rozpêdu, rusz± inwestycje drogowe, poprawi± siê raitingi Polski w instytucjach miêdzynarodowych. Pogoda bêdzie sprzyjaæ rolnictwu, a dla polskich rolników ten rok mo¿e byæ jednym z najlepszych och 1990 roku.